Gå til indhold

Det Internationale Energiagentur (IEA)

Det Internationale Energiagentur (IEA) er en mellemstatslig organisation, der fungerer som energitænketank for de 30 medlemslandes bestræbelser på at sikre pålidelig samt økonomisk og miljømæssig bæredygtig energi. Derudover har IEA siden 2015 etableret et tæt samarbejde med en række vækstøkonomier, inkl. Indien, Kina, Indonesien og Sydafrika.

IEA er en selvstændig organisation under OECD, der blev dannet i 1974 som reaktion på oliekrisen med to hovedformål: 1) at sikre forsyningssikkerheden i medlemslandene gennem en fælles indsats, hvis der opstår forstyrrelser i olieforsyningen og 2) at udarbejde analyser vedrørende sikring af stabil, billig og ren energiforsyning. Sikker energiforsyning er fortsat et hovedfokus for IEA, der arbejder ud fra en holistisk ”all fuels, all technologies” tilgang.

IEA har med årene forstærket arbejdet med grøn omstilling som bidrag til implementeringen af Parisaftalen. Gennem analyser og policyanbefalinger er IEA med til at vise vejen mod global klimaneutralitet og grøn omstilling af energisektoren. I 2021 udgav IEA en toneangivende publikation Net Zero by 2050 med en kortlægning af de nødvendige skridt i global energiomstilling.

IEA er blandt andet kendt for flagskibspublikationen World Energy Outlook, der udkommer hvert efterår. World Energy Outlook beskriver de globale trends for energiproduktion og -forbrug og præsenterer fremskrivninger for udviklingen i forbrug og priser samt betydning for energisikkerhed, miljø- og klimapåvirkning samt økonomisk udvikling. Publikationen indeholder også en række anbefalinger til både den private og den offentlige sektor.

Mere specifikt arbejder IEA for at

  • sikre medlemslandene adgang til stabil og tilstrækkelig forsyning af alle energiformer, specielt af olie, gennem opretholdelse af et effektivt system for kollektiv reaktion på forstyrrelser af olieforsyningen,
  • fremme bæredygtige energipolitikker, der skaber økonomisk vækst og samtidigt beskytter miljøet,
  • forbedre gennemsigtighed på internationale markeder gennem indsamling af energidata og analyser heraf,
  • understøtte globalt samarbejde om energiteknologi med det formål at sikre fremtidig energiforsyning og mindske påvirkningen af miljøet, herunder gennem forbedret energieffektivitet samt at støtte udviklingen og anvendelsen af teknologier med lav CO2-emission,
  • komme med forslag til løsninger på de globale energiudfordringer gennem dialog med ikke-medlemslande, erhvervslivet, internationale organisationer og andre interessenter.

IEA's hjemmeside (www.iea.org) indeholder mere information om organisationen og dens arbejde.

Ved yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til energiattachéen.